logo
logo
AI Products 

preferred dns server là gì

avatar
bk host69
preferred dns server là gì

Do đó nó truy vấn thông tin địa chỉ IP của DNS sever từ cấu hình TCP/IP của máy tính và đưa đường dẫn URL lên trình chủ DNS server.
https://bkhost.vn/posts/preferred-dns-server-la-gi
#bkhost #PreferredDNSserverlagi

collect
0
avatar
bk host69
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more