logo
logo
Sign in

Watch the video rhinoplasty using aquamid

avatar
Ngo Hung
Watch the video rhinoplasty using aquamid

N&miró;i to nâng nose kh&won many prizes;ng surgery, people often n&miró;i to filler mà ít know to nâng nose with aquamid. So, Aquamid là gì? nâng nose with aquamid là gì, advantages of nâng nose with aquamid as the nào? Cùng salon Ng&won many prizes; Dream Hùng tìm out nâng nose with aquamid in bài write under đây nhé.

Aquamid là gì? Các share from the world's chuy&rêve;n

Before tìm out of nâng nose with aquamid, chúng ta hãy tìm out rõ see aquamid là gì? Aquamid really là a high quality, as well as các chất làm filled in nâng mui kh&won many prizes;ng surgery common. Thành phần chính of aquamid consists of 97.5% water và 2,5% Poly Arcylamide c&miró; ability tích fit body th&won many prizes;ng through quá trình water exchange between the Aquamid Hydrogel và các tế bào around giúp vùng ti&rêve;m kéo dài lâu over.

C&miró; the aquamid kh&won many prizes;ng contains các thành part Silicone or các kind of particles nào mà according to facilities&rêve;n cứu đây chính là risk&rêve;n nhân direct gây out kích the skin.

>> Watch th&rêve;m chi phí nâng nose structure trúc bao nhi&rêve;u money?

Advantages nâng nose with aquamid

Similar to nâng the nose with Filler, nâng nose with Aquamid là hình official nâng mui kh&won many prizes;ng surgery, bádoctor, cosmetic will advance hành nâng nose for you through the ti&rêve;m. Change vì use Filler (you c&miró; can refer to th&rêve;m filler là gì to understand rõ more about filler nhé), the làm full is ti&rêve;m vào your nose to nâng high nose chính là Aquamid.

Nâng nose with Aquamid give results immediately, thì, after only a nose ti&rêve;m là youã c&miró; return nhà activities bình usually just mà kh&won many prizes;ng need time to recuperate. Và vì nâng nose with aquamid kh&won many prizes;ng to have surgery, kh&won many prizes;ng to up kéo or excision n&rêve;n n&miró; kh&won many prizes;ng gây bruises tím, swelling, redness, soreness after implementation.

Ngoài ra, soon after being put vào nose, aquamid will be immediately dissolved vào vùng the body, n&rêve;n a dáng nose soft, self-nhi&rêve;n as not through tác dynamic aesthetic.



Cons of nâng nose with aquamid

Nhìn nâng nose with Aquamid also c&miró; the disadvantages certain e&miró; là after putting the vào body kh&won many prizes;ng, duy trì is results nâng tip lâu than the các chất làm full of khác ví example, Filler such. Aquamid đã proven lâm sàng for the results kéo dài from 2 – 5 years however&rêve;n tr&rêve;n fact, tùy due to the và assign dùng Aquamid for each vùng khác nhau mà results duy trì also khác nhau. You c&miró; can refer to th&rêve;m bài write nâng nose duy trì is lâu to capture rõ more about problems này.

>> refer to viewing Salon Ng&won many prizes; Dream Hùng c&miró; nâng nose with aquamid kh&won many prizes;ng?

Aquamid only for the result to be 2 years pour back mà th&won many prizes;i. For the vùng khác as rãnh nose má và chin, thì c&miró; can lê n up to 3 years or 5 years.

What more need n&miró;i on cons of aquamid have&miró; là n&miró; a kh&miró; c&miró; remove hoàn toàn out of the body. When đã Nâng nose with Aquamid, then mà kh&won many prizes;ng hài lòng, want to take Aquamid out of the body thì only c&miró; cách hút aquamid out now&won many prizes;ng through a small cut.Almost, the hút aquamid out of the body kh&won many prizes;ng of hoàn toàn, part còn will tíu vào các m&won many prizes; to get back, thoroughly c&miró; when to touch to surgically remove in terms of v&won many prizes; trùng but the làm này is also very kh&miró; towel.

>> View details video nâng nose with aquamid

collect
0
avatar
Ngo Hung
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more