logo
logo
Sign in

English proofreading service

avatar
harunrashiod1000 harunrashiod1000
English proofreading service

English proofreading service

 

English proofreading and editing for academic work in Malaysia.

 

Who we are.

Proofreading Malaysia adalahpembekalperkhidmatanpenyuntinganberstandard proofreading United danInggeris. We yakinandaakan 100 % berpuashatidengankerja us, because we memastikanbahawaperkhidmatan we disesuaikanuntukmemenuhikeperluanandadansetiappelanggantunggal the work.

 What we do.

Proofreading Malaysia provides proofreading danmengeditperkhidmataneksklusifuntukuniversitidanpenyelidikanpelajar, lecturer ,professor, danpemilikperniagaan. Services proofreading our ditawarkanuntukpengarangTesis PhD / Masters , dissertations , journals , working papers, tugasanesei , dokumenperniagaan, danbanyakprojek other.

We akanmembetulkantatabahasaanda, punctuation, spelling, dankesilapantipografi. We also membaikistrukturayat, danmenajamkanperbendaharaan said. Selepaskitamengoreksidokumenanda, iaakanmenjadipercumasekiranyaterdapatkesilapandalambahasainggeris. Andabimbangtentangpenyelidikan. We akanmenjaga English!

 

our Experience.

We telahmengoreksibanyakprojeksebelumditerimauntukpenerbitan. Terdapatbanyakkes where pelanggantelahmenghubungi we untukmengoreksidokumenmerekakeranamerekatelahditolakataspenyerahanpertamadankajianuntukditerbitkankeranaejaantatbahasa Language Inggerisdankesilapandalamkerjamereka. Dokumenitukemudianditerimauntukpenerbitanselepaspembaikanoleh us.

Semuaprofreaders we ialahpenuturaslidalam Language Inggerisdanpakardalam editor sentence, danmempunyaikemahiran the diperlukanuntukmembaikikerjaanda. We menjaminkepuasanpelanggan we denganmenyediakankeputusanprofesional, the time berpatutandalampembaikan, danharga competitive. Jikaandatidakberpuashatidengandokumen we edited, we akanmengembalikanbayaranandaatausertamertamengeditsemuladokumenanda.

 

collect
0
avatar
harunrashiod1000 harunrashiod1000
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more