logo
logo
Sign in

Zezwolenie na Pracę w Polsce

avatar
thisisblog
Zezwolenie na Pracę w Polsce

Cudzoziemiec z kraju trzeciego może zostać zatrudniony legalnie, jeśli:

  • przebywa w Polsce legalnie (na podstawie wizy, ruchu bezwizowego lub karty pobytu) oraz
  • posiada zezwolenie na pracę - jeśli jest wymagane.

Zezwolenie na pracę jest to dokument wydawany pracodawcom cudzoziemców z krajów trzecich pozwalający im pracować legalnie w Polsce.

Pracodawca ma obowiązek przechowywać kopie dokumentów potwierdzających legalne zatrudnienie i pobyt cudzoziemca w Polsce (art. 2 i 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP).

Po uzyskaniu zezwolenia, pracodawca powinien je przekazać cudzoziemcowi, by mógł je dołączyć np. do wniosku o wizę na wjazd do Polski. Po uzyskaniu wizy cudzoziemiec może od razu po przyjeździe do Polski podjąć pracę. https://progressholding.pl/zezwolenie-na-prace/

collect
0
avatar
thisisblog
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more