logo
logo
AI Products 

Ứng dụng xóa danh bạ trên iphone

avatar
Xem Vận Mệnh
Ứng dụng xóa danh bạ trên iphone

Groups là phần mềm xoá danh bạ iphone khá phổ biến trong cộng đồng IOS.  Để sử dụng ứng dụng xoá danh bạ iphone Groups bạn cần tải ứng dụng này về máy sau đó mở ứng dụng và cấp quyền cho Groups truy cập vào danh sách địa chỉ liên lạc khi màn hình nhắc nhở hiện ra, sau đó bạn chỉ cần chọn đánh dấu những địa chỉ mà bạn cần xoa trên danh bạ của mình .

link: https://ungdungtreniphone.blogspot.com/2016/10/ung-dung-xoa-danh-ba-tren-iphone.html

collect
0
avatar
Xem Vận Mệnh
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more