logo
logo
Sign in

پکیج کلرزن

avatar
chlorinator
پکیج کلرزن

نحوه استفاده از سیستم های کلرزنی

اگرچه چندین روش میکروارگانیسم ها و بوهای موجود در آب را از بین می برند، کلرزنی رایج ترین مورد استفاده است. سیستم کلر زنی در برابر بسیاری از باکتری های بیماری زا و غیر بیماری زا موثر است، اما همه ویروس ها، کیست ها یا کرم ها را با میزان دوز معمولی از بین نمی برد.

آبی که برای آشامیدن و پخت و پز استفاده می شود باید عاری از بو، باکتری های مولد لجن و میکروارگانیسم های بیماری زا (مولد بیماری) باشد که باعث بیماری هایی مانند تب حصبه، اسهال خونی، وبا و گاستروانتریت می شوند.


سیستم ها و پکیج کلرزن که اغلب با یک سیستم تصفیه آب ترکیب می شوند، یک راه عالی و مقرون به صرفه برای ضد عفونی کردن منابع آب آشامیدنی، از بین بردن بو و اکسید کردن آهن و سایر فلزات هستند.

دو روش رایج کلرزنی برای سیستم های آب چاه های مسکونی عبارتند از:


سفید کننده کلر (هیپوکلریت سدیم

گلوله ها و پودرهای سفید کننده جامد (هیپوکلریت کلسیم

سوالاتی که باید هنگام انتخاب کلر آب چاه بپرسید:

  1. آیا آب خود را آزمایش کرده ام؟
  2. «تقاضای کلر» (بر اساس آزمایش آب من) از آب من چقدر است؟
  3. سرعت جریان پمپ چاه من بر حسب گالن در دقیقه چقدر است؟
  4. بعد از تزریق کلر چقدر زمان تماس دارم و آیا تانک تماس لازم است؟
  5. فشار خط در PSI در نقطه ای که قصد دارم کلر را تزریق کنم چقدر است؟


collect
0
avatar
chlorinator
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more