logo
logo
Sign in

xuất khẩu lao động đức với chứng chỉ A2

avatar
Vietnam
xuất khẩu lao động đức với chứng chỉ A2

Chương trình xuất khẩu lao động đức với chứng chỉ A2 chính là chương trình thẩm định bằng của Đức. Yêu cầu chính đó là có bằng Trung cấp, Cao đẳng Đại học hoặc cao đẳng nghề. Thẩm định bằng nó sẽ có công nhận 1 phần: trường hợp này các bạn sẽ phải sang học tiếp một khóa học bổ sung sau đó thì đi làm. Thường thì 6-18 tháng

Thông tin liên hệ:

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ

Email: [email protected]

[email protected]

Địa chỉ: Lô 10-02, khu A, khu đô thị Dương Nội, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: 0912149880 - 0976835311 - 0972357756

Website: https://vkh.edu.vn/

collect
0
avatar
Vietnam
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more