logo
logo
Sign in

apartment for rent in district 4

avatar
hiep duong
apartment for rent in district 4
Apartments River Gate n&miró;ng more than ever when Novaland chính form bàn giao the án này các for tác và các khách hàng according to the expected place.
Dự án the apartment complex is River Gate located at 150–155 Ben Vân Gossip — District 4-ho chi minh CITY.CITY, dự án is investment bài và tâm blood by measuringàn Novaland vào 2014. After 3 years xây construction, thì dự án đã be Novaland bàn giao vào head tháng 9–2017.
 
Vị trí the án, apartments River Gate in district 4
As a map tr&rêve;n you c&miró; see trung tâm district 4 is invested khá many apartment complexes such as River Gate, Icon 56, The Tresor, Galaxy 9 và to create a market nhà khá s&won many prizes;i.
Vị trí Ben Vân Station district 4 là trí dac address, giúp bàng connected with district 1, district 3 và district 7.
Dự án RiverGate owns the trí vàng right at the area tâm thành city, located tr&rêve;n front street Wharf Vân Gossip — arterial routes parallel hành cùng avenue Võ Van Kiet runs along nhánh s&won many prizes;ng Bài Gòn dreamy và gorgeous hình thành n&rêve;n one of the traffic system th&won many prizes;ng point of thành phố.
1 phút to District 1, 3 phút to Ben Thành bàng và fast ch&miró;ng to các district trung tâm khác.
all các apartments are c&miró; tầm nhìn beautiful thoáng đãng the dòng s&won many prizes;ng và toàn landscape District 1.
Giá value of trade with the trade Saigon Retail Center, bustling,variety of products và giá thành phù case with many of khách hàng
 
model Apartments at River Gate
Bây hours of các b&rêve;n đ&miró; c&miró; can buy bán or transfer of apartment này simple và fast ch&miró;ng when li&rêve;n with c&won many prizes;ng company StellaHome chúng t&won many prizes;i followed the hotline or email under đây.
You c&miró; can refer to the giá apartments district 4 at đây
collect
0
avatar
hiep duong
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more