logo
logo
Sign in

Supplier scan genuine FSI

avatar
nguyen fsi
Supplier scan genuine FSI

Is thành establishment since 2007, FSI lu&won many prizes;n focus vào nghi&rêve;n save và transfer các giải pháp c&won many prizes;technology ti&rêve;n tiến tr&rêve;n base, understand the needs of the khách hàng to give khách hàng các giải pháp IT th won many prizes;ng minh và phù case. with fact, to bring giá value và, high efficiency for khách hàng.

Thành lập vào ngày 06 tháng 11, 2007, the current FSI is known là nhà to provide các giải pháp number of h&miró;a và conversion of hàng Vietnam, at the same time là unit market leader in the field of import, phân distribution equipment máy scan movement&rêve;n use of các big brands such as Plustek, Rowe, SMA, LMI, Qidenus, Book2net, Kodak, Fujitsu, Canon, HP,...

Th&won many prizes;ng tin li&rêve;n hệ

Website: https://fsivietnam.vn

Address:

Văn phòng Hà Nội :11th Floor, tòa nhà, CTM building, 139 Cau Giay, Quan Hoa, Cau Giay district, HANOI, vietnam

Văn phòng HCMC: ground Floor, tòa nhà Hoàng Viet, road number 34 Hoàng Viet, Ward 4, District Tân Bình, Ho, Chí Minh

phone: 0904 805 255

Invite các you refer to th&rêve;m about các model máy folding tài material mà FSI provided.

collect
0
avatar
nguyen fsi
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more