logo
logo
Sign in

Hải Long Land-Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hải Long Land

avatar
hailongland
Hải Long Land-Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hải Long Land

Công ty CP bất động sản Hải Long Land không ngừng hoàn thiện, cải tiến nhằm phát triển các dự án Bất Động Sản vì mục tiêu an sinh xã hội, đáp ứng tối đa nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng. Hải Long Land đảm nhận chủ đầu tư, phát triển và kinh doanh các dự án bất động sản, với quỹ đất rộng lớn, tiềm năng, mở ra một trang mới chuyên nghiệp hơn. Tầng 1 CT2A – Xuân Phương Quốc Hội – Trần Hữu Dực – Nam Từ Liêm – Hà Nội

0979902186

https://hailonginvest.com.vn

https://www.linkedin.com/in/hailonglandd/

http://hailonglandd.tumblr.com/

https://soundcloud.com/hailonglandd

https://www.pinterest.com/hailonglandd

https://www.twitch.tv/hailongland

https://twitter.com/hailonglandd

#hailongland

#hailonggroup

#hailonginvest

collect
0
avatar
hailongland
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more