logo
logo
Sign in

تعریف کارآفرینی از زبان میثم شکری ساز

avatar
shahtopl
تعریف کارآفرینی از زبان میثم شکری ساز

دکتر میثم شکری ساز یکی از کارآفرینان جوان و موفق کشور است که فقط با ۳۶ سال سن توانسته در حوزه آموزش مجازی موفق عمل کند و مدیرعامل هولدینگ پارس پندارنهاد با بیش از ۳۰۰ پرسنل باشد.

او کارآفرینی را اینگونه تعریف می کند:

«کارآفرینی فرآیندی است برای شناسایی و بهره برداری از فرصت ها. در حقیقت، محور فعالیت های کارآفرینی چیزی نیست جز فرصت و موضوع آن قلب تحلیل های کارآفرینی به شمار می آید.»

اما این فرصت ها کدامند؟

توماس ادیسون معتقد است که:" از آن جا که فرصت ها با شمایل معمولی در معرض دید همگان ظاهر می شوند، غالبا توسط اکثر افراد نادیده گرفته می شوند." فرصت ها توسط افراد مختلف با دیدگاه های متفاوت، به اشکال مختلفی تعریف می شوند.

در کل می توان فرصت را شرایطی دانست که بر اساس آن، افراد گزینه هایی را بصورت نوآورانه تشخیص می دهند و امکان معرفی محصول، خدمت، فرآیند، شکل سازمانی و بازاری جدید برای آن ها فراهم می شود که منافع حاصل از آن بیشتر از هزینه های آن می باشد.

میثم شکری ساز بیش از ده سال پیش ایده ی آموزش الکترونیک و مجازی را که در سر داشته، اجرا نموده است. او از این فرصت به نحو احسن استفاده کرد، چرا که در آن سال ها تمام تمرکز بر آموزش حضوری بوده و با اجرای این ایده به موفقتی چشمگیر دست یافت.

میلیون ها نفر از مردم ایده هایی در سر داشته اند که هیچ کدام تبدیل به یک شانس طلایی نشده اند! شروع و راه اندازی یک کسب وکار نیازمند چیزی بیش از یک ایده و نیازمند فعالیت های بیشماری از جمله استخدام کارکنان، جمع آوری سرمایه و ... است.collect
0
avatar
shahtopl
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more